Informacje o projekcie

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu pt.:„Twoja szansa !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów (gmin) słabo zaludnionych w woj. łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńsko-wolskiego, zgierskiego w okresie 01.08.2019r – 31.12.2020r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńsko-wolskiego, zgierskiego. Szczegółowy wykaz gmin znajduje się na stronie www projektu;
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

– są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo osobą kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

–   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– są osobą z niepełnosprawnością – osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ew. osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym
  • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne (w zależności od potrzeb)
  • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
  • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe)
  • Płatne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW)
  • Subsydiowane zatrudnienie
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej www.twojaszansa.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 01.10.2018 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres twojaszansa@inkubator.org.pl).

Dane teleadresowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. kom. 515 327 924

e-mail: twojaszansa@inkubator.org.pl

Całkowita wartość projektu: 1 035 651,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 983 869,16 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *